Skip links

UAB “Mazon Home” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiame dokumente nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais. Yra taikomos organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto  duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

UAB Mazon Home (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra esančio  BōHEME HOUSE Muitinės g. 9-2, Kaune valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis ir apibrėžta politika  yra nustatoma ir paaiškinama kaip yra renkami ir toliau tvarkomi lankytojų asmens duomenys ei informacija, naudojantis  BōHEME HOUSE  interneto svetaine. Šių privatumo taisyklių nustatytos sąlygos  yra taikomos kiekvieną kartą nepaisant to, koks įrenginys naudojamas.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Mazon Home
Juridinio asmens kodas: 305888757
Buveinės adresas:  Muitinės g. 9-2, Kaunas, LT-44280, Lietuva
Tel. 8 668 21771
El. paštas: [email protected]

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Kauno filiale.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiame dokumente  numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos. Visi duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų  bei taikomos priemonės tam, kad surinkti duomenys  būtų apsaugomi nuo praradimo ir/ar neleistino naudojimo, atskleidimo trečiosioms šalims.

Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai 

išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu  https://bohemehouse.lt interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

Jūsų asmens informacija yra gaunama įvairias būdais:

– pateikiate patys (užpildydami rezervacijos formą, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums ir pan.);

– renkama automatiškai ( lankantis svetainėje, socialinėse platformose ir pan.);

– gaunama iš trečiųjų asmenų ir iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. socialinius profilius);

Rezervuojant  apartamentus išreiškiamas sutikimas, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos vartotojo duomenis:

 • vardą, pavardę,
 •  lytį,
 • slaptažodį bei saugos klausimą;
 • kreditinės kortelės duomenis;
 • Telefono numerį;
 • Asmens kodą;
 • El. pašto adresą;
 • Gyvenamosios vietos adresą;
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • mokėtiną sumą;
 • gyvenimo trukmę apartamentuose.

Gauti vartotojų asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorius  metus. 

Vartotojo duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:

– Apgyvendinimo, maitinimo ir kitų  paslaugų paslaugų teikimui;

 – Vartotojo prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu;

– Rinkodaros tikslais;

– Sužinoti,  kaip lankytojai naudoja  teikiamas internetines paslaugas, kad galima būtų jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;

– Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

 

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti  siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdamas  savo apsisprendimą el. paštu [email protected] arba pasinaudojant atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

 

Duomenų valdytojas gali parduoti surinktus asmens duomenis:

– Įmonėms, kurios teikia paslaugas valdytojo prašymu,

– bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas,

– Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,

– Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,

– Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: UAB NTT. Atsakingai parinkti verslo partneriai yra pateikiami bohemehouse.lt svetainėjė. Tokių įmonių galimybė naudoti klientų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo tikslais. Duomenų valdytojas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis: 

 • svečių skaičius, 
 • valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai), 
 • atvykimo tikslas, 
 • gyvenimo apartamentuose trukmę.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, veiklą prižiūrinčios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

– Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

– Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

– Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

– Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

– Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

– Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

– Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

– Informuojame, kad savo duomenų bazėje vykdome savo klientų profiliavimą (paremtą tautybe), tačiau šis profiliavimas neturi jums jokių teisinių ar panašių neigiamų pasekmių.

Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali  atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją. Tai galima padaryti paskambinę šiuo telefonu 866821771 arba parašę šiuo adresu [email protected]

Duomenų valdytojas gavęs tokį pareikalavimą nedelsiant  sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų Valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Tinkamai save identifikavęs vartotojas  (pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją),  turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą.

 Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus  atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į  Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus..

Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ  SPRENDIMAS

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina 

šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:

 • Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus  kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas. 
 • Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams,  kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę  konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens  duomenų tvarkymo apimtyje.
 • Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų teikėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.  Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.
 • Yra užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas –ugniasiene.
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 https://bohemehouse.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, 

vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas 

neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo 

naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau nei kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinamos. Atnaujinę privatumo taisykles,  informuosime jus. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, bus laikoma, kad jūs sutinkate su naujais atnaujinimais.

Šis dokumentas įsigalioja nuo 2021 m. birželio  27 d. ir yra viešai skelbiamas Interneto svetainėje.

Jei turite  klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės jums patogiu būdu:

Telefonu: 866821771
El. Paštu: [email protected]